Block 2

REN            : 0,0120$

MINIMUM  : 24$

TOTAL        : 300.000$

REN là 1 dạng cổ phần điện tử của Công Ty Reninvest được quy đổi và định giá bằng bất động sản dòng tiền. Đầu tư REN có hợp đồng hợp tác để đảm bảo về số tiền của nhà đầu tư.

Danh mục: